Naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BRAKKEFORT

Definities

Brakkefort: de door Gemeente Nijmegen beheerde speeltuin aan de Kanunnik Mijlinckstraat 72 te Nijmegen.

Bezoeker: de bezoeker die, op grond van een afgesloten abonnement dan wel incidenteel, gebruik maakt van de faciliteiten van Brakkefort.

Op overeenkomsten die worden aangegaan ten behoeve van het gebruik en/of bezoek aan Brakkefort zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Bezoekers van Brakkefort dienen de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels na te leven. Brakkefort behoudt zich het recht voor bezoeker(s)/gebruikers de toegang te ontzeggen in het geval van niet-naleving.

Artikel 1 – Veiliheid

 • Bezoekers dienen te allen tijde (veiligheids)instructies en/of aanwijzingen van medewerkers van Brakkefort op te volgen.
 • Van een ongeval of gevaarlijke situatie dient onverwijld mededeling te worden gedaan aan de medewerkers van Brakkefort.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 • Het betreden van het terrein en de faciliteiten en het gebruik daarvan is volledig voor eigen rekening/risico van de bezoeker(s)/deelnemer(s).
 • Brakkefort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, geleden of nog te lijden door bezoeker(s)/deelnemer(s), ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Brakkefort.
 • Enige in rechte onherroepelijk vastgestelde aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Brakkefort.
 • Indien bezoeker(s)/deelnemer(s) de in dit reglement c.q. Algemene voorwaarden gestelde verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, zijn zij volledig aansprakelijk en verplicht alle directe en indirecte schade te vergoeden die Brakkefort daardoor lijdt dan wel in de toekomst nog zal gaan lijden.

Artikel 3 – Annulering Activiteiten

 • Brakkefort behoudt zicht het recht voor activiteiten en/of aangegane verplichtingen te annuleren.
 • Als annulering het gevolg is van overmacht is Brakkefort niet verplicht om abonnements-/toegangsgelden te restitueren. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: (technische)storingen aan installaties, weersomstandigheden en door de overheid ingestelde beperkende maatregelen.

Artikel 4 – Toegangsprijzen

 • Prijzen van seizoensabonnementen en toegangskaartjes worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Artikel 5 – E-tickets

 • Onder E-ticket wordt het document verstaan dat na een boeking op de webshop van Brakkefort per mail is verstrekt en dat gebruikt kan worden als entreebewijs op de geboekte datum
 • U dient om toegang te krijgen tot Brakkefort uw E-ticket te tonen. Het E-ticket kan zowel geprint worden getoond als digitaal (op uw mobiele telefoon, tablet of laptop). Bij een geprint E-ticket is de bezoeker zelf verantwoordelijk voor een goede afdrukkwaliteit. Indien een E-ticket niet gescand kan worden, door een slechte afdrukkwaliteit of beschadigingen, kan dit E-ticket als ongeldig worden beschouwd.
 • Het E-ticket is alleen geldig voor het geselecteerde product op de geselecteerde tijd.
 • E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden.
 • Het E-ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
 • E-tickets kunnen 24 uur voor aanvang omgeboekt worden naar een andere datum.
 • Het transactiebedrag wordt op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening gebracht.

Artikel 6 – Abonnementen

 • Voor het kunnen afnemen van een abonnement heeft een bezoeker een digitale of fysieke klantenpas nodig. Deze uitgegeven pas blijft eigendom van de Gemeente Nijmegen.
 • Een speeltuinabonnement is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan derden. Op verzoek van Brakkefort moet een abonnementhouder kunnen aantonen dat deze de rechtmatige eigenaar is van de betreffende klantenpas met het daaraan gekoppelde abonnement
 • Bij verlies van een klantenpas dient dit direct te worden gemeld bij de entreekassa van Brakkefort.
 • Voor het uitreiken van een duplicaatpas wordt € 2,50 in rekening gebracht.
 • Misbruik van een abonnement leidt tot inname van het toegangsbewijs.
 • Tussentijdse opzegging of opschorting van een abonnement is niet mogelijk.
 • Brakkefort restitueert geen abonnementskosten als overheidsmaatregelen de toegang beperken en niet voor complete sluiting zorgen.

Artikel 7 – Slotbepaling

In elke omstandigheid en/of situatie waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Brakkefort. Iedere derde is te allen tijde verplicht om aanvullende en/of extra instructies van Brakkefort direct op te volgen. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zal Brakkefort de desbetreffende bepaling(en) vervangen door één of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).